Shira Local Government Area (LGA) of Bauchi State, Nigeria, has 2 towns which both have varying postal/zip codes.

Here are postcodes for Shira LGA:

Disina

Location Postcode
Adamami 750104
Jabbari 750104
Alkasu 750104
Jalkatari 750104
Andubun 750104
Kafin Gara 750104
Beli 750104
Katabarwa 750104
Bono 750104
Madabi 750104
Darajiya 750104
Safuruje 750104
Daramushe 750104
Sambowal 750104
Disina 750104
Yakasai 750104
Dushi 750104
Zubo 750104
Gaduna 750104
Gagidiba 750104
Galdimariyel 750104
Ganuwa 750104
Goga 750104
Gurmun 750104
Isore 750104

Shira town

Location Postcode
Eldewo 750103
Kungo 750103
Yalwa 750103
Faggo 750103
Lafiya 750103
Yana 750103
Fandi 750103
Lambu 750103
Yarka 750103
Gagidiba 750103
Malaji 750103
Zainabari 750103
Gallamari 750103
N-Tsafi 750103
Zamaga 750103
Gaza 750103
Ribvawo 750103
Zigau 750103
Bakul 750103
Gwanawa 750103
Rimi 750103
Zubo 750103
Balijan 750103
Isore 750103
Sambawal 750103
Bangire 750103
Jaka 750103
Sawi 750103
Beli 750103
Kaigama 750103
Shagogo 750103
Bidis 750103
Kakkaki 750103
Shatari 750103
Dalli 750103
Kamaku 750103
Shinge 750103
Dango 750103
Kargo 750103
Shira 750103
Dangwalu 750103
Kilbori 750103
Suddu 750103
Disina 750103
Koli 750103
Tsafi 750103
Dogo Dutse 750103
Kudawa 750103
Tumfafi 750103
Adaha 750103
Adamami 750103
Alkaleri 750103
Andubun 750103
Auyakari 750103
Bage 750103

Read latest news in Nigeria, football and other sports news. Get latest and updated jobs, recruitment and postcodes in Nigeria. You can play mobile friendly The Cube and Tetris games online free.